Інформація про фінансову послугу, що надається відповідно до ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг: послуги у сфері страхування. Вартість послуги визначається у відповідності до  Правил страхування (для добровільних видів страхування) або на підставі нормативно-правових актів України (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі страхування, залежно від обраних страхувальником та погоджених сторонами умов страхування (страхової суми, розміру франшизи тощо).

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість: ПрАТ «Європейський страховий альянс»  не надає додаткових фінансових послуг. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами: в межах, визначених чинним законодавством.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги: згідно чинного законодавства України операції, що пов’язані із отриманням фізичною особою фінансової послуги, а саме, оплата страхового платежу, отримання страхової виплати, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. За виключенням виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, які оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.  Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Під час надання послуг зі страхування ПрАТ «Європейський страховий альянс» дотримується вимог чинного законодавства, в тому числі, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги та, за потреби, відповідні консультації спеціалістами страховика.

У разі виникнення спірних  питань між страховиком та страхувальником (потерпілою особою, застрахованою особою) розв’язуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України.
За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування або відповідним нормативним актом розмірі.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Телефон: (044) 234-39-46

 https://www.nfp.gov.ua

 

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174
Телефон: (044) 528-84-19
http://www.consumer.gov.ua

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:

04070, м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів: http://www.consumer.gov.ua

 


Служба контролю якості

Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.