Публічна та фінансова інформація

Фінансові показники

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Інформація про фінансову установу

Інформація про фінансову установу

Інформація про фінансову послугу

Інформація про фінансову послугу, що надається відповідно до ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії» 

Перелік послуг та продуктів, що надаються надавачем фінансових послуг, порядок та умови їх надання

Види економічної діяльності ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний), 65.20 Перестрахування, 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів, 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Страхова діяльність здійснюється за класами страхування, визначеними у Витягу із державного реєстру фінансових установ, розміщеного за  посиланням, з 25.04.2024 року.

Посилання на сторінку офіційного інтернет-представництва Національного банку України, на якій можливо перевірити відомості про ліцензії фінансової установи.

Страхові продукти, які пропонуються Страховиком та умови надання послуг розміщено за посиланням.

Надання послуг здійснюється відповідно Загальних умов, що розміщенні на офіційному сайті Страховика за посиланням, Правил страхування  (за договорами, укладеними на базі Правил страхування), розміщених за посиланням

Послуги з обов’язкового страхування надаються відповідно до Законів України та Постанов Кабінету Міністрів України.

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати за страхування

Страхувальник зобов’язаний здійснити плату за страхування – оплатити страховий платіж (страхову премію). Розмір страхового платежу визначається на підставі страхового тарифу, який при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно на підставі певних статистичних даних про страхові випадки, а при обов’язковій формі страхування обчислюється страховиком на підставі нормативно-правових актів.

Інформація про фінансову послугу – загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, виключно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат

Розмір страхового платежу та порядок його сплати регулюється кожним окремим договором страхування та зазначається в ньому. Будь-яких інших доплат та зборів, окрім зазначених страхових платежів в договорі страхування при укладанні такого договору, не вимагається. Оподаткування страхових виплат (виплат страхового відшкодування) здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами: ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» не пропонує фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами.

Інформація щодо договору про надання фінансових послуг

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором. У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. Внесення змін до договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Зміни до договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Страхувальник може відмовитися від укладеного Договору страхування шляхом несплати страхового платежу або дострокового припинення дії Договору страхування.

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» у відповідності до вимог Закону України «Про страхування» дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимоги щодо наявності гарантійного фонду Страховика. Також за рахунок гарантійних внесків страховиків – членів Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі – Бюро) формується фонд страхових гарантій, який створюється для забезпечення платоспроможності Бюро.

Перелік осіб, які надають  посередницькі послуги

Посилання на перелік осіб, які надають посередницькі послуги. 

Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню

Відомості про фінансові показники розміщені на сайті за посиланням.

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків

Посилання на структуру власності ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС». 

Кількість часток фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу

Голова Правління Воронянська М.В. є власником  частки в статутному капіталі ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» в розмірі  2 751 004 штук акцій, що складає 49,884562%.

Механізм захисту прав споживачів та можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Під час надання послуг зі страхування ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» дотримується вимог чинного законодавства, в тому числі, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів.

Розгляд скарг відбувається в порядку встановленому Законами України «Про звернення громадян» та «Про захист прав споживачів», а також у відповідності до Порядку розгляду звернень споживачів фінансових послуг, затвердженого Страховиком: посилання.

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги та, за потреби, відповідні консультації спеціалістами страховика. Cкарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою: Місцезнаходження: 03039, м. Київ, проспект Науки, 3. Тел: +38 (044) 2901410. У разі виникнення спірних питань між страховиком та страхувальником (потерпілою особою, застрахованою особою) розв’язуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України. Споживач фінансової послуги має можливість звернутись із запитом до страховика з метою врегулювання спірних ситуацій. Споживач має можливість подати письмово претензію/запит/скаргу/заяву електронною поштою на поштову скриньку alliance@eia.com.ua або шляхом направлення поштою за місцезнаходженням страховика. За потреби, прийом громадян відбувається за попереднім погодженням в офісі страховика. Страховик реагує у встановлені законом строки. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування або відповідним нормативним актом розмірі.

Контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг у сфері страхування

Національний банк України

Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Телефон: 0 800 505 240
https://www.bank.gov.ua

Розділ “Звернення громадян” офіційного Інтернет-представництва НБУ: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг

Провадження у справі про банкрутство ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» не порушувалося, ліквідаційна процедура не відкривалась, процедура санації не застосовувалась.

Рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг ПрАТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС»  не приймалось.

Інформація про черговість задоволення вимог споживачів за договорами страхування у випадку визнання Страховика банкрутом

На виконання вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України інформуємо споживачів фінансових послуг щодо черговості задоволення вимог кредиторів за договорами страхування, у випадку визнання Страховика банкрутом. Механізм забезпечення прав споживачів фінансових послуг, щодо черговості задоволення вимог передбачений нормами Кодексу України з процедур банкрутства.

Статтею 92 Кодексу України з процедур банкрутства встановлюється черговість задоволення вимог споживачів за договорами страхування, які  підлягають задоволенню в такому порядку:

у першу чергу – вимоги за договорами особистого страхування за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

у другу чергу – вимоги фізичних осіб за договорами страхування іншими, ніж договорами особистого страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

у третю чергу – вимоги юридичних осіб за договорами страхування іншими, ніж договорами особистого страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

у четверту чергу – вимоги за договорами особистого страхування, за якими:  страховий випадок не настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та які не були викуплені іншим страховиком у вигляді єдиного майнового комплексу (комплексів) страховика-банкрута. За такими договорами Страхувальники мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно до різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв такий договір страхування, якщо інше не передбачено законодавством.

у п’яту чергу – вимоги фізичних осіб за договорами страхування іншими, ніж договорами особистого страхування, за якими: страховий випадок не настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та  які не були викуплені іншим страховиком у вигляді єдиного майнового комплексу (комплексів) страховика-банкрута. За такими договорами Страхувальники мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно до різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв такий договір страхування, якщо інше не передбачено законодавством.

у шосту чергу - вимоги юридичних осіб за договорами страхування іншими, ніж договорами особистого страхування, за якими:  страховий випадок не настав до дня прийняття господарським судом постанови про визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та  які не були викуплені іншим страховиком у вигляді єдиного майнового комплексу (комплексів) страховика-банкрута. За такими договорами Страхувальники мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно до різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв такий договір страхування, якщо інше не передбачено законодавством.

Відокремлені підрозділи

Дані про відокремлені підрозділи ПрАТ «Європейський страховий альянс»

КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

Дата та номер рішення про створення: No2 від 20.07.2001

Код ЄДРПОУ: 26052299

Керівник: Директор дирекції Донченко Тетяна Вікторівна

Графік роботи: понеділок-четвер – з 9:00 до 18:00, п’ятниця – з 9:00 до 17:30; обід – з 13:00 до 14:00.

Телефон: (044) 287-00-98 - в робочий час

E-mail: kv@eia.com.ua

Адреса: 01004, м. Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 9, офіс 2

ЛЬВІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

Дата та номер рішення про створення: No2 від 20.07.2001

Код ЄДРПОУ: 26231553

Керівник: Директор дирекції Круш Олена Михайлівна

Графік роботи: понеділок-четвер – з 9:00 до 18:00, п’ятниця – з 9:00 до 17:30; обід – з 13:00 до 14:00.

Телефон: (032) 270-82-24 - в робочий час

E-mail: lv@eia.com.ua

Адреса: 79026, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЛАЗАРЕНКА, будинок 4

Відокремлені підрозділи можуть надавати всі види фінансових послуг, на які Страховиком отримано ліцензії:

Ліцензія НБУ від 25.04.2024 р.

Ліцензії, що діяли до 25.04.2024 р.

Ліцензії

Ліцензія на здійснення діяльності із страхування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС” здійснює діяльність на підставі Ліцензії, виданої Національним банком України від 25.04.2024.

Витяг із державного реєстру фінансових установ 

Інформація щодо класів (ризиків в межах класів) страхування, включених до ліцензії на здійснення діяльності із страхування:

клас 1 - страхування від нещасного випадку (у тому числі на випадок виробничої травми та професійного захворювання)

- страхування від нещасного випадку, уключаючи страхування на випадок виробничої травми та професійного захворювання

клас 2 - страхування на випадок хвороби (у тому числі медичне страхування)

- страхування на випадок хвороби

- медичне страхування

клас 3 - страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу)

- страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу)

клас 4 - страхування залізничного рухомого складу

- страхування залізничного рухомого складу

клас 5 - страхування повітряних суден

- страхування повітряних суден

клас 6 - страхування водних суден (морських суден, суден внутрішнього плавання та інших

самохідних чи несамохідних плавучих споруд)

- страхування водних суден

клас 7 - страхування майна, що перевозиться [включаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)]

- страхування майна, що перевозиться [уключаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)] незалежно від

способу транспортування

клас 8 - страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищ

- страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищ

клас 9 - страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (включаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна), крім подій, визначених у класі 8

- страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (уключаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна)

клас 10 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)

- страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, що здійснюється відповідно до Закону України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”

- страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) наземних транспортних засобів (уключаючи залізничний транспорт), іншої, ніж визначена Законом України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортнихзас обів”

- страхування відповідальності під час перевезень наземним транспортним засобом (уключаючи залізничний транспорт)

клас 11 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)

- страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) повітряного судна

- страхування відповідальності під час перевезень повітряним судном

клас 12 - страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)

- страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) водного судна

- страхування відповідальності під час перевезень водним судном

клас 13 - страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)

- страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу

- страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, що здійснюється відповідно до Закону України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення”, без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу

клас 14 - страхування кредитів

- страхування кредитів

клас 16 - страхування інших фінансових ризиків (крім визначених класами 14, 15)

- страхування інших фінансових ризиків, крім страхування кредитів та поруки (гарантії)

клас 18 - страхування витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили у скрутне становище під час здійснення подорожі

- страхування медичних витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордон

- страхування витрат, інших ніж медичні, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордон

Ліцензії, що діяли до 25.04.2024 р.

Правила

Правила страхування

Завантажити Правила добровільного страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень (1.31 MB),  

Завантажити Правила добровільного страхування сільськогосподарських тварин (1.22 MB)

Завантажити Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (1.86 MB)

Завантажити Правила добровільного страхування фінансових ризиків (946.37 KB), 

Завантажити Правила добровільного страхування майна від втрати права власності (997.66 KB)

Завантажити Правила страхування цивільної відповідальності будівельників перед третіми особами (1.1 MB), 

 Завантажити Правила добровільного страхування будівельно-монтажних робіт (1.35 MB), 

 Завантажити Правила страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника) (1.51 MB), 

Завантажити Правила добровільного страхування професійної відповідальності (810.73 KB), 

Завантажити Правила страхування відповідальності за витрати, пов'язані з наданням медичних та інших послуг під час перебування за кордоном (2.98 MB)

Завантажити Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) (4.13 MB)

Завантажити Зміни №2 до Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) (358.87 KB)

Завантажити Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (5.21 MB)

Завантажити Правила добровільного страхування від нещасних випадків (3.04 MB), 

Завантажити Зміни до правил добровільного страхування від нещасних випадків (832.68 KB), Завантажити Правила страхування членів екіпажів цивільних суден від нещасних випадків (2.87 MB)

Завантажити Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) (579.19 KB)

Завантажити Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) (4.17 MB), Завантажити Зміни №1 до Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (184.99 KB)

Завантажити Правила добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) (4.94 MB), 

Завантажити Зміни №2 до Правил добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) (111.34 KB)

Завантажити Зміни №2 до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) (115.95 KB)

Завантажити Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) (4.94 MB)

Завантажити Правила добровільного страхування залізничного транспорту (2.9 MB),

Завантажити Зміни №2 до Правил добровільного страхування залізничного транспорту (107.4 KB)

Завантажити Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби (2.3 MB)

Завантажити Зміни до Правил добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби (575.9 KB)

Рейтинги

uaAA

Наш кредитний рейтинг надійності (фінансової стійкості), присвоєний рейтинговим агентством "Стандарт Рейтинг", за національною шкалою на рівні uaAА. Страховик з рейтингом uaAА характеризується високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховими компаніями.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» внесено до реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, свідоцтво №8 від 10.04.2012

07.03.2024

РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості ПрАТ «Європейський страховий альянс» - за національною шкалою на рівні uaAA.

Детальніше